English
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
معرفی نشریه
فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
مقالات آخرین شماره منتشر شده از آخرین دوره نشریه
 دوره7،شماره4
 
1
اثرات ضدالتهابی و آنژیوژنزی زخم‌پوش برپایه کیتوزان/ سوپرناتانت عاری از سلول بیفیدوباکتریوم‌‌‌ بیفیدوم: مطالعه در رت
( 72 بازدید ) ( 41 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 4
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
فراینددرمان زخم شامل مراحل یکپارچه و همپوشان است که با مکانیسم‌های سلولی، همورال و ملکولی تنظیم می‌شود. در این مطالعه تاثیر زخم‌پوش کیتوزان/ سوپرناتانت بیفیدوباکتریوم‌ بیفیدوم در درمان زخم بررسی شد. برای ساخت زخم‌پوش، بیفدیوم‌باکتریوم بیفیدیوم‌ در محیط MRSکشت شد و پس از گرماگذاری سوپرناتانت عاری از سلول آن با سانتریفوژ جدا و تعیین خصوصیت شد. سپس، % 37/5 محلول کیتوزان % 10 به سوپرناتانت افزوده شد و در قالب ریخته شد. برای بررسی بهبود زخم، 45 رت نر ویستار به 3 گروه، کنترل منفی بدون درمان، گروه فیلم کیتوزان و گروه با فیلم کیتوزان/سوپرناتانت تقسیم‌بندی شدند. زخم پوستی در پشت تمامی رت‌ها ایجاد شد و تیمار با زخم‌پوش منطبق انجام شد. در روزهای ۳،۷،۱۴ و۲۱ پس از اندازه‌گیری ابعاد زخم، 3 رت از هر گروه کشته شد. فرایند بهبود زخم با بررسی هیستولوژی و ارزیابی بیان ژن‌های TNF-αو VEGFتعیین شد. نتایج نشان داد که زخم‌پوش کیتوزان/سوپرناتانت پس از ۱۴ روز سبب بسته شدن کامل زخم شده در حالی‌که درصد بهبود در این روز برای گروه‌های کنترل منفی و کیتوزان به ترتیب برابر %94/75 و %78/58 بودنتایج هیستولوژی نشان داد که زخم‌پوش کیتوزان/سوپرناتانت سبب کاهش التهاب، افزایش اپیتلیوم‌سازی مجدد و رسوب کلاژن و الاستین می‌شود. همچنین، تیمار با این زخم‌پوش با کاهش بیانTNF-α و افزایش بیان VEGF، روند بهبود زخم تسریع می‌کند.
کلمات کلیدی : زخم‌پوش، کیتوزان، بیفیدوباکتریوم، سوپرناتانت،TNFαVEGF

2
تأثیر تغذیه اولیه با پروبیوتیک وعسل بر عملکرد، سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی
( 75 بازدید ) ( 17 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 4
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
در اين مطالعه اثر تغذيه‌ی اولیه با پروبیوتیک و عسل بر عملکرد، سیستم ايمني و جمعیت میکروبي روده‌ی جوجه‌های گوشتي بررسی شداین آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، 3 تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل، تیمار شاهد (تحملh48 گرسنگی بعد از تفریخ)،تیمار آب آشامیدنیحاوی gr/l10 پروبیوتیک به مدت h48 پس از تفریخ، 3تیمار آب آشامیدنی حاوی %5عسل به مدت h48 بعد از تفریخ و تیمار آب آشامیدنی جاویgr/l10 پروبیوتیک و%5 عسل به مدت h48 بودند. نتایج نشان داد که تغذیه با تیمارهای آزمایشی تأثیری بر مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی نداشت (p>0.05). جوجه‌هایی که با تیمار ترکیبی پروبیوتیک و عسل تغذیه شده بودند نسبت به گروه شاهد % 6/88 افزایش وزن بیشتری در سن 42 روزگی داشتند (ppp
کلمات کلیدی : پروبیوتیک، عسل، ایمنی، جمعیت میکروبی، جوجه‌گوشتی.

3
بررسي تأثير پروبيوتيک‌هاي لاکتوباسيلوس‌کازئي و بيفيدوباکتريوم‌لاکتيس بر بافت کلیه در موش‌هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
( 70 بازدید ) ( 7 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 4
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
یکی از عللمهممرگ ‌و میرافراددیابتی عوارض کلیوي است. پروبيوتيک‌ها ميکروارگانيسم‌هايی مفید با اثرات پيشگيرانه و درماني در بيماري‌ها می‌باشند. هدف از اين مطالعه بررسي تأثير پروبيوتيک‌هاي لاکتوباسيلوس‌کازئي و بيفيدوباکتريوم‌لاکتيس برتغییراتهیستومورفومتریککلیه در موش‌هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين مي‌باشد. در اين مطالعه تجربي، ۳۵ سر موش صحرايي نر ويستار به پنج گروهکنترل، ديابتي، گروه‌هاي ديابتي تيمار با پروبيوتيک  لاکتوباسيلوس‌کازئيبيفيدوباکتريوم‌لاکتيس و مخلوطي از هر دو پروبيوتيک تقسيم‌ شدند. گروه‌هاي ديابتي شده (نوع ۱) استرپتوزوتوسين با دوز mg/kg۶۰ با تزريق داخل صفاقي دریافت کردند و پروبيوتیک‌ها به مدت ۳۵ روز گاواژ شدند. در پايان هفته پنجم، سطح انسولین، گلوکز خون، اوره، اسیداوریک و کراتینین اندازه‌گیری و تغییرات هیستوپاتولوژی کلیه بررسی شد. داد‌ه‌های به‌دستآمدهبانرم‌افزار spss،آزمون واریانس یک طرفه، تست توکی و pppلاکتوباسيلوس‌کازئي و بيفيدوباکتريوم‌لاکتيس در مقايسه با گروه ديابتي نیز تغییرات معني‌دار نشان داده شد (pدر حالی‌که در گروه‌هاي تيمار با پروبيوتيک‌ها در مقايسه با گروه ديابتي بهبودی نشان داده شد. اینمطالعهنشان دادکه در موش‌های دیابتی مصرف پروبيوتيک‌هاي لاکتوباسيلوس‌کازئي و بيفيدوباکتريوم‌لاکتيس برشاخص‌های  بیوشیمیایی و هیستولوژی کلیه اثر مثبتدارد
کلمات کلیدی : استرپتوزتوسین،بيفيدوباکتريوم‌لاکتيس، ديابت، کلیه، لاکتوباسيلوس‌کازئي، موش صحرايي نر

4
بررسی تاثیر باکتریوسین استخراج شده از باسیلوس‌کواگولانسو عملکرد آن بر روی فراورده‌های گوشتی در مقایسه با نگهدارنده شیمیایی
( 88 بازدید ) ( 15 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 4
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
امروزه، جامعه به‌طور چشمگیری از اهمیت رژیم غذایی برای سلامتی آگاه است. از این رو، هر موضوع مرتبط با امنیت غذایی، تاثیر قابل ملاحظه‌ی روی رفتار مصرف کننده و سیاست رژیم غذایی آن دارد.گوشت و فراورده‌های آن، با داشتن درصد رطوبت و فعالیت آبی بالا، ریزمغذی‌های مناسب و محدوده pHخنثی به‌عنوان یکی از حساس‌ترین مواد غذایی مستعد به فساد میکروبی و شیمیایی به شمار می‌آید. از این رو در این پژوهش، اثرات ضدمیکروبی باکتریوسین روی باکتری‌های لیستریا مونوسایتوژنز، اشریشیاکلی و سالمونلا انتریکا ارزیابی و در مقایسه با آنتی بیوتیک‌ها مقایسه شد. پس از تلقیح باکتریوسین به نمونه‌های سوسیس و نگهداری در یخچال به مدت 12 روز، شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها، کپک و مخمر و اشریشیا کلی و سالمونلا انجام شد. نتایج نشان دهنده حضور باند در جایگاه کمتر از 10 کیلودالتون در الگوی SDS-PAGEو جرم مولکولی باکتریوسین استخراج شده حدود 2440 دالتون بود. هاله عدم رشد برای باکتری‌های لیستریا مونوسایتوژنز، اشریشیا کلی و سالمونلاانتریکا تیمار شده با باکتریوسین مشاهده شد. بیشترین قطر هاله عدم رشد برای لیستریامونوسایتوژنز بود که در مقایسه با آنتی بیوتیک‌های تتراسایکلین و جنتامایسین اختلاف معنی‌داری داشت. همچنین، نمونه شاهد اختلاف معنی‌داری در ارزیابی با تعداد کل میکروارگانیسم‌ها، کپک و مخمر، اشریشیا کلی و سالمونلا در نمونه های سوسیس تیمار شده با باکتریوسین در مقایسه با تیمار کنترل داشت. نتایج ارزیابی حسی نشان داد که نمونه‌های سوسیس تیمار شده با باکتریوسین با غلظت ppm1000 بیشترین پذیرش را در عطر، طعم و پذیرش کلی را به خود اختصاص داد. در نهایت نتایج نشان داد که باکتریوسین استخراج شده پتانسیل بالایی برای استفاده به‌عنوان یک نگهدارنده طبیعی در گوشت را دارد.
کلمات کلیدی : باکتری اسید لاکتیک، خلوص باکتریوسین، خصوصیات ضد میکروبی، سوسیس و کالباس

5
بررسی اثر ضدباکتریایی نانوکامپوزیت اکسید آلومینیوم-اکسید تیتانیوم عاملدار شده با کیتوزان در شرایط آزمایشگاهی
( 71 بازدید ) ( 12 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 4
نویسندگان :
خلاصه مقاله : انوکامپوزیت‌ها حاوی ترکیباتی هستند که خواص آنتی‌بیوتیکی مفیدی را نشان می‌دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضدباکتریایی و ضدقارچی نانوکامپوزیت اکسید آلومینیوم-اکسیدتیتانیوم عاملدار شده با کیتوزان بر روی میکروارگانیسم‌های انتخابی می‌باشد. در این مطالعه پس از تهیه‌ی نانوکامپوزیت اکسید آلومینیوم-اکسید تیتانیوم-کیتوزان به روش بیوسنتز خارج‌سلولی، خاصیت ضدباکتریایی آنها با تعیین حداقل غلظت بازدارندگی،حداقل غلظت کشندگی و سنجش زمان مرگ باکتری‌ها با روش کلاسیک تهیه رقت‌های متوالی کمیته ملی استاندارد های آزمایشگاهی تعیین و گزارش شد.نتایج به‌دست آمده نشان داد که نانوکامپوزیت مذکور در بیشترین غلظت 10 و 20 µg/ml برای گروهاکسیدآلومینیومفعالیت ضدباکتریایی از خود نشان داد. درحالی‌که، در غلظت های (µg/ml 2/5-5)  درنانوکامپوزیت اکسیدآلومینیوم-اکسیدتیتانیوم-کیتوزانو نانوکامپوزیت اکسیدآلومینیوم-اکسیدتیتانیومفعالیت ضدباکتریایی قوی علیه پاتوژن‌هانشان دادند.همچنین، نشان داد که بیشترین فعالیت ضدباکتریایی نانوکامپوزیت اکسیدآلومینیوم-اکسیدتیتانیوم-کیتوزانو نانوکامپوزیت اکسیدآلومینیوم-اکسیدتیتانیوماز h6 تا 24 می‌باشد. با این‌حال، اکسیدآلومینیومدر تمام مطالعه فعالیت ضدباکتری کمتری در مقایسه با اکسیدآلومینیوم-اکسیدتیتانیوم و اکسیدآلومینیوم-اکسیدتیتانیوم-کیتوزان نشان داد. همچنین، نتایج مطالعه نشان داد که نانوکامپوزیت تهیه شده هیچگونه فعالیت ضدقارچی ندارد.نانوکامپوزیت اکسیدآلومینیوم-اکسیدتیتانیوم-کیتوزان اثر ضد میکروبی روی باکتری‌های مورد مطالعه دارند.
کلمات کلیدی : باکتری‌های بیماری‌زا، کانی‌های معدنی، پلیمرهای قابل تجزیه، حداقل غلظت بازدارندگی، حداقل غلظت کشندگی

6
مطالعه پتانسیل پروبیوتیکی مخمرهای جداشده از محصولات لبنی، خمیرترش و پوست میوه
( 66 بازدید ) ( 19 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 7 - شماره 4
نویسندگان :
خلاصه مقاله :
با گذشت حدود چهار دههاز کشف مخمرهای پروبیوتیک همچنان صنایع غذایی و لبنی به دنبال بهبود محصولات خود با این مخمرهای مفید هستند. هدف از این مطالعه تجزیه‌وتحلیل ویژگی‌های بالقوه پروبیوتیک بومی ایران و ارزیابی ایمنی مخمرهای پروبیوتیک بومی جدا شده از محصولات تخمیریایران،برای کشف پتانسیل‌های تولید مواد افزودنی برای صنایع غذایی و لبنی و خوراک دام و طیور است. در این مطالعه پس از نمونه‌گیری از محصولات تخمیر شده، نمونه‌ها با استفاده از روش‌های بیوشیمیایی از جمله تخمیر کربوهیدرات‌های مختلف و سنجش توانایی تولید آسکوسپور در محیط‌کشت جدید بهینه‌سازی شده V8NLFحاوی سبزیجات شناسایی شدند. برای تایید پتانسیل پروبیوتیکی، توانایی رشد نمونه‌های انتخابی در pHهای مختلف، رقت‌های مختلف نمک صفراوی و NaCl، ارزیابی شد.همچنین، حساسیت به آنتی‌بیوتیک‌های رایج میکروبی و فعالیت ضد‌میکروبی متابولیت‌های تولید شده توسط مخمر علیه پاتوژن‌های رایج بررسی شد و سنجش فعالیت پروتئولیتیکی و لیپولیتیکی انجام شد. در نهایت، سویه‌های بهینه از نظر مولکولی شناسایی شدند. با توجه‌به نتایج آزمایش‌های بیوشیمیایی و تست‌های پروبیتیکی، سه جدایه با پتانسیل بالای پروبیوتیکی، از نظر مولکولی شناسایی شدند. طبق داده‌های به‌دست آمده، جدایه Y3دارای 100% شباهت به ساکارومایسس‌سرویزیه و سویه Y23و Y37به ترتیب دارای 96.39% و 97.24% شباهت به سویه کلویورومایسس مارکسیانوس بودند. از این مطالعه می‌توان دریافت که فراورده‌های تخمیری ایران، پتانسیل بالای پروبیوتیکی دارند و می‌توان از این باکتری‌ها، در صنایع غذایی و لبنی، همچنین در بهبود غذای دام و طیور استفاده کرد.
کلمات کلیدی : پروبیوتیک، مخمر، ساکارومایسس سرویزیهکلویورومایسس مارکسیانوس، خمیر ترش، لبنیات، پوست میوه

دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی محفوظ می باشد .